اولین خیابان کشور کجاست؟

اولین خیابان کشور کجاست؟

اولین خیابان کشور کجاست؟

با تصمیم شاه‌طهماسب صفوی، پایتخت ایران از تبریز به قزوین منتقل شد که باید برای پایتختی قزوین برخی زیرساخت‌هایی از قبیل دولت‌خانه، کاخ‌های حکومتی و اقامتی شاه و همراهانش احداث می‌شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;